Förvaltande av jord och förädling
”Naturens ordning i dess fulländning
bör man giva akt på.”

Carl von Linné

Vi strävar efter att ha ett slutet kretslopp på gården och att ta tillvara på så mycket som möjligt av det vi producerar. Djurens gödsel blir till näring i jorden, spannmålet blir mjöl som vi maler i vår kvarn och även djurfoder. Landskapet hålls öppet genom att det betas av fåren från vår till höst och skördas på sommaren för att bli hö till vinterfoder. Vi slaktar djuren på ett lokalt KRAV-godkänt slakteri utan långa transporter och tar tillbaka såväl kött som lammskinn.

Vi säljer ägg, lamm, potatis och grönsaker vid säsong, lammskinn och mjöl i vår gårdsbutik. Vi kan även förädla ditt kött genom att röka det.

Vi har ett anlagt viltvatten för att bevara och förstärka biologisk mångfald

Syftet med viltvattnet är att minska transporten av kväve och fosfor från odlingslandskapet till sjöar, vattendrag och hav. Detta innebär att övergödningen minskar.

En våtmark, eller damm, renar vattnet genom att samla ihop jordpartiklar som innehåller fosfor och genom att det finns bakterier som omvandlar kvävet i vattnet till kvävgas.